سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد،زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
احمد خاکزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
مرتضی رزم آرا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر تعیین مناطق ناهنجاری عنصری است، که این مناطق میتوانند مرتبط با کانیسازی باشند، بدین منظور تعداد ۱۶۱ نمونه در وسعت تقریبیkm2 2/5 در محدوده برناباد بردسکن از رخنمونهای برجای واحدهای سنگی، محل کارهایقدیمی، گسلها،کانی ا سزیها، ترانشه های اکتشافی و کنتاکت بین واحد شیست و توده نفوذی برداشت گردید و به روش ICP-MS برای تعیین عیار ۴۳ عنصر آنالیز شد. بعد از سنسورد کردن داده های حاصل از تجزیه شیمیایی،پردازش های آماری تک متغیره و چند متغیره از جمله محاسبه ضرایب همبستگی، تجزیه و تحلیل خوشه ای، تجزیه و تحلیل فاکتوری و … بر روی داده ها اعمال شده و نتایج مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفتند که در نهایت مشخص شد ، عنصر مس که عنصر اصلی کانیسازی در محدوده است، همبستگی بالایی با عناصر روی، طلا، آرسنیک و آهن دارد و عنصر طلا نیز با عناصر مس، آرسنیک آهن، سرب، نقره و تلوریم همبستگی نسبتاً بالایی نشان میدهد. عنصر مسCu)دربخش های مرکز، شرق و جنوب محدوده و عنصرطلاAu) نیز در بخش های مرکز تا جنوب غرب محدوده بیشترین آنومالی ها را نشان داده اند. بالاترین عیار عنصر مس متعلق به نمونههای برداشتشده در بخش شرقی محدوده و برابر با ۳/۱% می باشد. بالاترین عیار عنصر طلا۴ppm منطبق بر نمونه- های برداشتشده از بخش مرکزی محدوده و در کنتاکت واحد شیست سازند تکنار و توده میکرودیوریتی میباشد