سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل بیرجندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
محمد میرزاوند – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری
یعقوب یزدانی مقدم –

چکیده:

حوزه موردمطالعه با وسعت ۱۷۲۵۵ هکتاردرحدود۱۸کیلومتری شمالغربی بیارجمند واقع شده است ارتفاع منطقه از ۹۷۰متر کالشورخارتوران و کال دستجرد تا۲۴۰۰ متر متفاوت است مطالعه فلورستیک – فیزیونومیک منطقه به روش پیمایشی زمینی نشان داد کهدرمنطقه مورد مطالعه ۳۰۷ گونه گیاهی از ۴۰خانواده شناسایی گردیده است که از این مجموعه ۲۶گونه از انواع گرایش ها و ندرتا شبه گراس ۲۲۶ گونه از انواع لگوم و فوربهای دیگر و ۵۵ گونه باقیمانده از گیاهان چوبی ازانواع بوته و بعضا درختچه ای و ندرتا درختی بوده اند منطقه موردمطالعه شامل ۲۶تیره ۷تیپ گیاهی ۵۰زیرتیپ می باشد که ازاین میان تیپ Artemizia herbalba 28زیرتیپ تیپArtemisia aucheri3زیرتیپ تیپHypocylix kerneri 4زیرتیپ تیپZygophyllum earypterum7زیرتیپ تیپSalsola orientalis 2زیرتیپ تیپSeidlitzia rosmarinus 4زیرتیپ تیپ Astragalus strobiliferus 2زیرتیپ مهمترین تیپهای موجود درمنطقه می باشند از لحاظ شکل زیستی بطور عمده ۲۴ گونه ۲۶٫۶۶ درصد تروفیت ۲۱ گونه ۲۳٫۳۳ درصد کامفیت ۱۱ گونه ۱۲٫۲۲ ژئوفیت ۷گونه ۷٫۷ د رصد نانوفانروفیت ۶گونه ۶٫۶۶ درصد فانروفیت ۱گونه ۱٫۱۱ درصد کریپتوفیت ها مهمترین گروه های ساختاری طیف زیستی منطقه به روش راینکایر بودند.