سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم ناز بهرام منش تهرانی – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی استادیار- سازمان زمین شناسی کشور
میتا برحندی – کارشناس ازشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کر
کاوه خاکسار – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی استادیار- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اس
لوچیا آنجیولینی – پروفسور فسیل شناس (متخصص براکیوپودها) ایتالیا دانشگاه میلان

چکیده:

به منظور درک بهتر و تعیین سن دقیق بین ردیف سن گهای کربناته مناطق ازب ککوه و شیرگشت که به کربونیفر بالایی – پرمین نسبت داده شده بودند، دو برش از کو ههای با غونگ و زلدو انتخاب گردید که مطالعه بایوزوناسیون نهشته ها بر مبنای ماکروفسی لهای (براکیوپودها) موجود، تعیین سن دقیق برش مذکور انجام گرفت. برش باغ ونگ در ۵٨ کیلومتری بشرویه- طبس و برش زلدو در شمال طبس واقع در شرق ازبککوه واقع شده است. در مطالعات انجام گرفته ب رروی نهشته های کربونیفر- پرمین (شیشتو، سردر و جمال) از مجموع ستبرای ۶٢٠ متر، ١۶٠ نمونه از براکیوپود جمع آوری شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مطالعات بایواستراتیگرافی ماکروفسی لهای براکیوپود در این رخنمو نها، ١١ جنس و ۴ گونه از براکیوپودها شناسایی شدند که این براکیوپو دها شامل: Spiriferella sp., Cartorhium sp., Hustedia sp., Hustedia cf. indica, Alispiriferella sp., Hunzina sp., Taenithaerus sp., Trigonoproductus sp., Cimmeriella sp., Spinomarginifera sp., Spinomarginifera helica, Spinomarginifera ciliata, Elivella sp., Pterospirifer sp. در این تحقیق دیده شدند که در مطالعات قبلی ذکری به میان نیامده است و مطالعات میکروفسی لها را کامل می کنند و بیانگر پرمی نپیشین می باشند. با بررسی و مقایسه این نمونه ها از نظر شباهت های پالئوژئوگرافی با نمونه های پاکستان (قره قوروم)- افغانستان- و استرالیا می توان نتیجه گرفت که گونه های موجود در عر ضهای جغرافیائی یکسان در کنار نمون ههای خاص محلی در اثر چرخش فرضی بلوک گندوانا تا نواحی افغانستان و مرکز پاکستان (کاراکوروم) ایران و استرالیا کشیده شد هاند.