سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوشین رمضانی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
شهریار محمودی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

چکیده:

منطقه جیان در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شمال شرق شیراز در پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان قراردارد. در این منطقه رگه های سیلیسی به شکل عدسی در میان شیست های مجموعه ی سوریان جای گرفته اند. مطالعه ی سیالات درگیر در این رگه های سیلیسی نشان می دهد که گستره دمای همگن شدن۱۹۷/۹درجه سانتی گراد -۱۲۸۱درجه سانتیگراد و بطور متوسط ۱۵۷/۷درجه می باشد، بنا براین تشکیل این رگه ها در شرایط اپی ترمال تا ابتدای مزوترمال بوده است.چگالی نمک نیز۱/۱ g/cm3 و چگالی کل ۰/۸۵ g/cm 3 تعریف شده است.محدوده شوری بر طبق نقطه انجماد۱۹/۶ -۱۰/۵ است که بطور متوسط ۱۶ % وزنی معادلNacl می باشد.درجه پرشدگی تخمینی انکلوزیون ها ۷۵ % است.بنا براین سیالات موجود عموماَدر شرایط دما پایین و با شوری متوسط تشکیل شده اند