سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا کمالی – مدرس و کارمند دانشکده فنی سما واحد ملایر

چکیده:

رخنمون مناسبی از نهشته های کرتاسه در شمال خاور آبیک از توابع شهرستان قزوین برونزد دارد که طی بازدیدهای متعدد صحرایی برش زمین شناسی مناسبی از آن انتخاب و مورد نمونه برداری قرارگرفت ضخامت نهشته های کرتاسه در برش مورد مطالعه ۱۵۶/۷۰ متر ضخامت واقعی بوده از ۷ واحدسنگی تشکیل شده است ۶ واحد سنگی کرتاسه پیشین به ضخامت ۱۵۳/۵۰ مت رو یک واحد سنگی کرتاسه پسین به ضخامت ۳/۲۰ متر بخش عمده نهشته های کرتاسه درانی برش شامل نهشته هیا کربناتی مرکز از سنگ آ هک سنگ آهک دولدمیتی متوسط لایه تا ضخیم لایه به رنگ کرم تا خاکستری تیره که نهشته های کرتاسه پیشین به دیرینگی آلبینAlbianو نهشته های کرتاسه پسین به دیرینگی سنوماتین بطور هم شیب برروی هم قرارگرفته اند و نهشته های کربناتی با کنتاکت گسله برروی نهشته های شیل و ماسه سنگ تیره به دیرینگی رتین – ژوراسیک میانی متعلق به گروه شمشک قرارگرفته اند.