سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کورس حشمت بهزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

چکیده:

ذخایر منگنز و آهن منگنزدار در استان کرمان مربوط به آمیزه افیولیتی بافت میباشند . آمیزه افیولیتی بافتت بخشی از افیولیتهای کرتاسه می باشندکه درگوشه جنو بشرقی میکروپلیت ایران مرکز و در امتداد گسل نایین -بافت واقع شده است .در ناحیه بافت ذخایر منگنز و منگنزها آهندار در دو منطقه معدنی گوغر واق در شمال غربی بافت و منطقته معدنی گوشک واقع در جنوب بافت تشکیل و تمرکز حاصل کرد ه اند. مطالعات صحرایی بر رو ذخایر منگنز موجود در ملانژ افیولیتی بافتت نشان میدهد که ساختار این ذخایر عموماً عدسی و لایه ا شکل و گاهی رگه ها متقاطع می باشند. مطالعات بافت شناسی و ژئوشیمیایینشان می دهند که ذخایر عدسی شکل و رگه ا منگنز اساسا از یک منبع بروندمی هیدروترمال زیردریایی در مجاورت نقاط بازشونده بستر اقیانوس و در امتداد پوسته اقیانوسی نایین- بافت تشکیل و حاصل شده اند.