سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار مهندسی محیطزیست سواحل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود پور اصغر قاضیانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران-محیطزیست، مهندسین مشاور ساحل
وحید هادی پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران -محیطزیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید امیر دوازده امامی – کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی، مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

یکی از صنایع مهم و زیربنایی ایران اسلامی که نیاز به توسعه و بروزرسانی در آن به خوبی قابل لمس بوده، صید و ماهیگیری و صنایع وابسته به آن است. متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به این صنعت قبل از انقلاب اسلامی، بسیاری از پتانسی لهای اقتصادی و اثرات مثبت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن هنوز بصورت پتانسیل های بالقوه باقی مانده است. لذا یکی از اهداف کلان افق توسعه کشور، توسعه فعالیتهای ماهیگیری و رشد صنایع شیلاتی در استانهای ساحلی کشور می باشد. در این راستا و به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و معیشت هموطنان عزیزمان در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان از یک طرف و رشد و توسعه اقتصادی، احداث ۳۰۰ موجشکن صیادی کوچک در نوار ساحلی جنوب کشور مد نظر مسئولان امر قرار گرفته است. یکی از این موجشکنهای صیادی، موجشکن کری میباشد. روستای کری با فاصله ۷۰ کیلومتری در جنوب مرکز استان بوشهر، بخش دلوار و شهرستان تنگستان بهصورت باریکهای در کنار ساحل خلیجفارس واقع شده است و جمعیتی حدود ۸۰۰ نفر و حدود ۱۶۰ خانوار دارد. عمده آلودگیهای تولید شده در طی این پروژه شامل: آلودگی آب، آلودگی هوا و آلودگی صدا م یباشند. کدورت ناشی از ریختن مصالح حین ساخت، پخش آلایندههای هیدروکربنی و نفتی ناشی از تردد شناورها، پسابهای روغنی تولید شده از دستگاههای مورد استفاده، نشت و پخش آلایندهها از مخازن سوخت در هنگام سوخ تگیری شناورها، همچنین مواد زائد جامد تولیدی بر اثر عبور و مرور و ازدحام انسان، لنجها، قایقها و شناورها و … از مواردی هستند که باعث آلودگی آب و خاک میشوند. از طرفی وسایل و تجهیزات جهت ساخت موجشکن مانند: بیل مکانیکی، لودر و … عمده عوامل ایجاد کننده آلودگی هوا و صدا در این طرح به حساب میآیند که در صورت مدیریت صحیح میتوان از آلودگی آب، خاک و هوا جلوگیری کرد.گزارش موجود به ارزیابی اجمالی اثرات زیستمحیطی ناشی از اجرای پروژه بر محیطزیست محدوده اجرای طرح م یپردازد و در این راستا بعنوان نخستین گام، محدودههای مطالعاتی در قالب سه بخش فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی انتخاب شدهاند. بدیهی است که بخشهای مذکور با توجه به ماهیت پروژه و دامنه اثرات آن در محیطهای مختلف انتخاب شدهاند و ضمن ارائه شناخت محدوده مورد مطالعه در این سه حوزه، اثرات پروژه در هر حوزه مورد شناسایی قرار میگیرند و تجزیه و تحلیل میشوند، سپس راهکارهای کاهش اثرات و همچنین مدیریت و پایش پارامترهای لازم در طی انجام پروژه ارائه میگردد. با توجه به اینکه بخش اعظمی از فعالیت اقتصادی مردم ساکن در روستای کری از طریق صید و صیادی صورت م یپذیرد و در حال حاضر بندری مناسب جهت این امر وجود ندارد، لزوم احداث یک موج شکن صیادی کارآمد جهت بر طرف نمودن نیازهای معیشتی صیادان منطقه به شدت احساس می شود. اجرای این طرح اثر منفی قابلتوجهی ندارد، از اثرات مثبت و قابل توجه این طرح نیز میتوان به افزایش سطح رفاه، درآمد و رضایت مردم منطقه مورد نظر اشاره کرد. با توجه به جمیع آثار و پیامدهای مثبت و منفی زیست محیطی طرح بطور کلی اجرای این طرح در مکان مورد نظر با توجه به شیوه انتخابی، استقرار سیستم پایش مستمر و قوی در حین انجام عملیات و بهرهبرداری، همچنین بکار گرفتن روشهای کاهش اثرات زیس تمحیطی مثبت ارزیابی م یگردد.