سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی طاهری – مدیرعامل مهندسین مشاور زمین فناوران زفا

چکیده:

از آنجایی که برای طراح و سازند تونل سنگ یا خاکی تونل در میان آن ساخته می شود حکم مصالح ساختمانی را دارد مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی نقش تعیین کننده ای را در طراحی و ساخت سازه تونل دارا م یباشد بطوریکه درصورت انجام مطالعات کافی و بکارگیری نتایج بدست آمده در طراحی تونل سازی حتی در شرایط سخت زمین شناسی می تواند با موفقیت به انجام برسد در حالیکه مسائل پیش بینی نشده م یتواند به تاخیرهای پرهزینه و تجدید طراحی منجر گردد اولین گام درانجاممطالعات تعیین هدفها و تهیه شرح خدمات آن می باشد که با توجه به ویژگیهای مهندسی زمین و مشخصات طرح صورت میگیرد شرح خدمات مزبور دربردارنده دو بخش اصلی مطالعات میدانی و خدمات مهندسی می گردد که بطور کامل در متن مقاله به شرح آنها پرداخته شدها ست.