سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین ناضری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
سجاد حقیر چهره قانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه حفر تونل توسط ماشین های تونلزنی تمام مقطع TBM آاربرد وسیعی در سطح جهان یافته است.در بعضی موارد ممکن است احداث تونل خیلی ضروری باشد. این تعجیل نباید مانع انجام مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک طرح شود. هدف از این مطالعات، شناسایی وضعیت ژئوتکنیکی تحتالارضی، تهیه پروفیل (برش) زمینشناسی مهندسی مسیر، تفکیک واحدهای خاکی، ارائه ویژگی های ژئوتکنیکی هر یک از واحدها و معرفی مخاطرات زمین شناسی محتمل برای درک بهتر وضعیت زیرسطحی زمین است. چنانچه در طی مطالعات زمینشناسی مهندسی، مخاطرات ناشی از زمین بدرستی شناسایی و پیشبینی نگردد، ماشین مناسبی نیز برای آن انتخاب و طراحی نخواهد شد. لذا هدف نویسندگان این مقاله مطالعه و بررسی زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین- شناختی در تونلسازی مکانیزه در زمین های خاکی است.