سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه فریدی مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی
عبدالمجید یعقوب پور – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
محمدرضا هزاره – دکتری زمین شناسی اقتصادی
فریبرز مسعودی –

چکیده:

دراین پژوهش مناطق دگرسانیمنطقه رباط خان به منظور کمک به برنامه های اکتشافی ازطریق پردازش تصاویر ماهواره ای مورد بررسی قرارگرفته است ابتدا برای تفکیک واحدهای سنگی ازتصویر رنگی ۱و۴و۷ و برای تفکیک زونهای دگرسان شده ازنسبت های باندی تصاویر ETM استفاده شد بنابراین نسبت باندی ۳به۱ برای استخراج کانی های آهن دار و نسبت باندی ۵به۷ برای استخراج دگرسانی رسی بکاربرده شد همچنین استخراج خطواره ها با استفاده ازفیلترهایجهتی انجام شدنتایج حاصلاز این پردازش نشان داد که اکسیداهن درتناوبی ازماسه سنگ و شیل وجود دارند که نشان دهنده محیط اکسیدان و احیایی می باشند درگرسانی رسی نیز درلیتولوژی های ماسه سنگی شیل و آهک ها دیده شده که نشان دهنده واحدهای رسوبی است.