سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی هادی سیه رود – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
حسین مصدق – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
نصراله عباسی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
سیدمحمود حسینی نژآد – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان

چکیده:

فرامینیفر های بنتیک بزرگ LBF) در سری های فسیلی بهترین معرف های محیط های کربناته دریا های کم عمق هستند.این تجمعات نومولیتی در رسوبات کربناته پالئوسن پسین- الیگوسن آغازین واقع شده اند. در این پژوهش ساختار های رسوبی و میکروفاسیس از پلاتفرم کربناته پالئوسن پسین- ائوسن میانی در رسوبات کربناته سازند زیارت در محدوده کوههای سلطانیه واقع در زون البرز غربی مورد مطالعه قرار گرفت. لذا برای شناسائی تجمعات نومولیت ها (بنک ها) در این ناحیه ۳ برش (قینرجه ۱و ۲و قاضی آباد) فراهم شد. پس بر اساس مطالعات رخساره ای ۵ رخساره، که شامل ۳ رخساره اصلی (Back-bank, Core bank Fore-bank و ۲ رخساره حد واسط Coral-algal, Shoal شناسائی گردید. در این پزوهش بر اساس فاکتور هائی نظیر استیل های فلسی شدن styles imbrication تعیین فرم های B و A در نومولیت ها، بررسی میزان خرد شدگی در پوسته نومولیت ها، فابریک های غالب در زمینه ساختار بنک ها، حضور دیگر فرامینیفر ها و همزیست های همراه نظیر جلبک های قرمزدر بخش های مختلف ساختار بنک ها، به تفسیر میزان نیرو های هیدرو دینامیکی پرداختیم . همچنین برای بررسی رفتار های هیدرودینامیکی نومولیت ها مطالعات میکروسکوپی و مشاهدات تصاویر SEMو۲ نوع تخلخل درون پوسته نومولیت ها شناسائی گردید که شامل تخلخل های درون حجرات وتخلخل های روزنه ای ریز (شبکه ای) می باشد، و برای اندازه گیری این تخلخل ها از ۲ روش point-counting و آنالیز تصاویر SEM استفاده شد.