سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینو ملک – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
زهرا قبادی نژاد – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر وثوقی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تولید بیوسورفکتانت توسط یگ گونه گرمادوست سودوموناس BBRC-10035 بررسی شده است مناسبترین محیط جهت تولید بیوسورفکتانت NH4No3(1.2gr/lit و NH4Cl(1.2gr/litKH2Po4(1gr/lit و NaCl(5gr/litو CaCl2(1gr/lit و MgCl2(1gr/lit و Feso4(1gr/lit تعیین گردید از دو منبع کربن ملاس با غلظتهای ۵ ، ۱۰ و ۱۵ گرم برلیتر و نفت خام با غلظت ۱ درصد به منظور مقایسه تولید بیوسورفکتانت استفاده گردید شرایط بهینه جهتتولید بیوسورفکتانت توسط این سویه دمای ۴۵ درجه ، pH برابر با ۸ و دور شیکر ۱۸۰rpm تعیین گردید بررسی سینتیکی نرخ رشد باکتری با تلقیح اولیه ۱۰۷cfu/ml و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر نشان داد که بیشترین میزان تولید بیوسورفکتانت بعداز ۸۴ ساعت و در فاز سکون باکتری می باشد با توجه به اینکه تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری باعث کاهش کشش سطحی محیط می شود کشش سطحی محیط های تولید با استفاده از دستگاه تنسیومتر حلقوی اندازه گیری گردید.