سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کشاورز – کارشناسارشد، سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد گروه عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری، عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطالعات فنی و مهندسی طرح آبراه خلیج فارس-دریای خزر از ابعاد گسترده،گوناگون وپیچیده ای برخوردار است. تامین نیاز آبی آبراه، ازمحورهای عمده اجرایی پروژه بوده واز این لحاظ حائز اهمیت است. با استفاده از نقشه های توپوگرافی مورد استفاده در مطالعات با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ به صورت مقدماتی محل هایی برای سدهای مخزنی با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه پیشنهاد گردیده اند. همچنین اطلاعات کلی مربوط به مخازن ذخیره ای وتنظیمی که درمجاورت آبراه پیشبینی شده اندآورده شده است. در مورد انتقال آب از دهانه آبگیر سه گزینه را می توان در نظر گرفت: پمپاژ مستقیم آب از منبع تامین کننده، انتقال آب به محفظه پمپاژ به وسیله لوله، انتقال آب به محفظه پمپاژ به وسیله کانال که به تحلیل آنها وانتخاب یکی از آنها در طرح مورد نظر پرداخته شده است.