سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان رشته زیست شناسی – ژنتیک
منوچهر توسلی – دانشیار دانشگاه اصفهان رشته زیست شناسی بخش ژنتیک
فروزان صفری – کارشناس ارشد ژنتیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

؛P53 به عنوان سرکوب کننده تومور در سه نوع مرگ سلولی شامل اتوفاژی، آپاپتوز و نکروزیز دخالت دارد . به عبارت دیگر در ادامه آسیب DNA ، p53 فرایندهای کلیدی نظیر ترمیم DNA ، توقف چرخه سلولی ، پیری و آپاپتوز را به منظور سرکوب تومور کنترل می کند . در پاسخ بهاسترس، p53 نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت سرطان دارد . فعال سازی p53 شامل سه مرحله :پایداری p53 ، اتصال به DNA و فعالسازیرونویسی می باشد. تحقیقات نشان می دهد، مسیر فعالی از p53 برای شیمی درمانی و رادیوتراپی لازم است. DNA ماهواره ای ریز یا STR هابا قرار گرفتن در توالی افزایش دهنده ها احتمالا با تغییر ساختمان ایجاد شده می توانند بر روی بیان ژن ها تاثیر بگذارند و یا با قرار گرفتن دراینترون ها می توانند در سرعت جدا شدن اینترون ها در نتیجه بر بیان ژن ها تاثیر گذارند، هدف از این مطالعه پیدا کردن توالی تکراری در ژنp53 و بررسی ارتباط آن با سرطان پروستات در جمعیت اصفهان می باشد .روش بررسی: در این تحقیق با استفاده از پایگاه داده ی NCBI توالی ژن p53 بدست آمد و بررسیهای بیوانفورماتیکی (microsatellite repeats finder) منجر به شناسایی ناحیه ای حاوی تکرارهای TAAAA در اینترون اول ژن P53 شد و با استفاده از نرم افزار oligo و BLAST Primer یک جفت پرایمر طراحی گردید و اتصال اختصاصی آن ها به ناحیه دلخواه به وسیله BLAST Primer تایید شد . در مطالعه ی حاضر، پس از بدست آوردن تعداد آلل هادر بیماران و افراد شاهد، فراوانی هر کدام از آلل ها محاسبه شد . علاوه بر این به دلیل تعدد ترکیبات آللی، کلیه ی افراد درچند گروه ژنوتیپی تقسیم بندی شدند . در قدم بعدی، اختلاف در توزیع آلل ها و ژنوتیپ های مختلف، در گروه های مورد مطالعه با استفاده ازآزمون (χ(۲ بررسی گردید. یافته ها: در این مطالعه پلی مورفیسم TAAAA ژن P53 تعیین و ارتباط آن با سرطان پروستات مورد بررسی قرارگرفت . پنج طول متفاوت از تکرار TAAAA بین ۶ تا ۱۰ تکرار و ۱۱ ترکیب آللی (ژنوتیپ) مختلف در بین بیماران و افراد کنترل مشاهده شد.بیشترین فراوانی آللی در میان افراد بیمار و کنترل مربوط به آلل ۸ تکرار بود . نتایج اولیه نشان می دهد که توزیع ژنوتیپ های بزرگ در بین بیماران و افراد شاهد متفاوت می باشد.نتیجه گیری :نتایج اولیه نشان می دهد که توزیع برخی از ژنوتیپ ها بین افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد کنترل متفاوت می باشد