سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محترم رضائی یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در مطالعه ی سیر بی انتهای رشد اندیشه بشری نقاط عطفی وجود دارد که دگرگونی های شگرفی را بوجود آورده است که می توان آثار و پیامدهای آن را در حوزه ها و رشته های گوناگون علمی مورد مطالعه قرار داد. بارزترین نمود ان را در دو پارادایم ، اندیشه تحلیلی و اندیشه سیستمی می توان مورد بررسی قرار داد. بدون تریدی اندیشه تحلیلی اگرچه پیشرفت های زیای را برای انسان به همراه آورد لیکن دچار محدودیت های بیشماری نیز شد . تاثیر نگاه تحلیلی و جزء نگر موجب تقسیم و تفکیک بین رشته های تخصصی گردید . رهیافت جدید یعتی اندیشه سیستمی موجبات تحول و طرح بحث های نوینی از جمله نظریه آشوب ، اندیشه پیچیده و نیز تقویت رویکرد بین رشته ای را فراهم گردانید. در این رویکرد تلاش بر آن است که مرز دروس کمرنگ شده و در نگاه وحدت یافته ای رشته های علمی سازماندهی شوند. این مقاله با بیان سیر تحول جوامع در عصر نوین چون اطلاعات سازمانهای یادگیرنده و مدییت دانش الزامات و پرورت های رویکرد بین رشته ای را مورد بررسی قرار داده است چرا که رویکرد بین رشته ای که از جمله دستاوردهای اندیشه سیستمی است فراتر از اندیشه های فروکاست گرایانه و تحلیلی بویژه در دنیای متحول معاصر و آثاری که بر حیات علمی دارد دیگر نه یک انتخاب بلکه بیشتر یک ضرورت و الزام است.