سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الله یار خوجم لی – دانشجوی دکتری اکتشاف، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامز دولتی ارده جانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاه
علی مرادزاده – عضو هیئت علمی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
سهیل پرخیال – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

میدان زمین گرمایی مشکینشهر در شمال غرب کوه سبلان، در ۱۶ کیلومتری جنوب مشکینشهر و در دره مویل واقع شده است. چشمههای آبگرم و فومرولهای فراوانی در شیب شمالی کوه سبلان و در تقاطع گسلها و شکستگیهای سیستم هیدروترمالی یافت میشوند. در این تحقیق به مطالعه و بررسی ایزوتوپهای محیطی اکسیژن-۱۸ O)18و دئوتریوم H2) موجود در آب چشمهها پرداخته شد. سپس در ادامه، با تهیه گرافهای مرتبط با آن، در مورد منشاء، عمق چرخش و واکنشهایی که در داخل زمین بر روی آبهای گرم رخ داده بود بحث شد. براساس آنالیزهای ایزوتوپی میتوان گفت که آب چشمهها منشاء جوی داشته و همچنین در گذشته دور، یعنی زمانیکه دمای منطقه خیلی سردتر از دمای امروزی بوده استاین آبها به زمین نفوذ کردهاند و یک چرخه بسیار پیچیده و عمیقی را پیمودهاند. همچنین وجود همبستگی مثبت بین تغییراتکلرδ۱۸Oموید این است کهافزایش دما سبب افزایش تبخیر و در نتیجه باعث افزایش غلظت ایزوتوپ و همچنین افزایش غلظت کلر میشود. همبستگی مثبت بین این دو پارامتر موید وجود پدیده رقیق شدگی میباشد. این پدیده اختلاط آبهای گرم را با آبهای سرد کم عمق و سطحی تایید میکند