سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محبوبه حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر(ع) رفسنجان
حمیدرضا کریمی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(ع) رفسنجان
حسین دشتی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(ع) رفسنجان
محمد حسین شمشیری – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(ع) رفسنجان

چکیده:

به منظور تعیین بهترین گرده افشان برای برخی ارقام تجاری پسته، تعداد ۱۶ ژنوتیپ نر و ۸ رقم ماده پسته از مؤسسه تحقیقات پسته ایران (IPRI) انتخاب شد. نتایج حاصل از ماتریس تشابه ژنوتیپها نشان داد که ژنوتیپ نر MO12 به دلیل تشابه ژنتیکی کمتر با ارقام ماده مورد مطالعه میتواند به عنوان گردهدهنده مناسبی برای این ارقام و یا جهت ایجاد ارقام جدید استفاده شود.