سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن (استخراج)، دانشگاه بین المللی امام
مهدی حسینی – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
حسین جلالی فر – استادیاردانشکده نفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهروز معز – رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان اردبیل

چکیده:

امروزه ذخیره سازی گاز طبیعی در فضاهای زیرزمینی به عنوان یک راهکار اساسی جهت کنترل بازارمصرف به ویژه در ماه های سرد سال مورد توجه بسیار قرار گرفته است. بدین منظور روش های متعددی جهت ذخیره سازی زیرزمینی گاز استفاده می شود که عبارتند از: ذخیره سازی در میادین تخلیه شده نف ت و گازآکیوفرها (سفره های آب زیرزمینی)، حفریات نمکی، حفریات سنگی (حفریات سنگی آستردار یا بدون آستر ) ومعادن مترو که، انتخاب هر کدام از این روش ها با توجه به ویژگی های ژئومکانیکی و هیدرومکانیکی منطقه از قبیل، نفوذپذیری، تخلخل، تراز سفره آب زیرزمینی، مقاومت فشاری و کششی سنگ و نیز فشار داخلی گا ز ذخیره شده صورت می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی، هیدروژئولوژی و ژئومکانیکی سنگ های محدوده مورد نظر (منطقه اردبیل) بهترین روش ذخیره سازی گاز فشرده شده تعیین خواهد شد. ارزیابی ها و بررسی های اولیه نشان می د هد که ذخیره سازی، درهر دو حالت حفریات سنگی بدون آسترو با آستر امکان پذیر است و از اولویت بیشتری برخوردارند. و در نهایت عمق قرار گیری مغار بدون آستر، حداقل ۲۳۵ متر و مغار با آستر، ۸۲ متر، تخمین زده شد.