سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی مهدوی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
محمدمهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به دلیل محدودیت منابع آب سطحی و در نتیجه ی برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی طی سالیان اخیر در بسیاری از دشتهای کشور حجم ذخیره و سطح آبهای زیرزمینی بطور نگران کننده ای افت پیدا کرده است به دلیل ارجحیت ذخیره زیرزمینی آبهای سطحی نسبت به ذخیره سطحی آن در بیشتر مناطق کشور و همچنین تلاش در جهت افزایش سطح آب زیرزمینی با هدف جلوگیری از عواقب نامطلوب ناشی از افت بیش از حد آن اجرای صحیح طرحهای تغذیه مصنوعی و نگهداری آنها درکشور ضرورت دارد با توجه به اهمیت تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی به عنوان یک راهکار مفید جهت مدیریت منابع آ ب مدیریت این طرحها نیز به نوبه خود با هدف افزایش منافع حاصل از اجرای طرح و کاهش عواقب نامطلوب آن ضروری است دراین مقاله مدیریت طرحهای تغذیه مصنوعی با تمرکز بر جنبه های اجتماعی زیست محطی ،فنی ، اقتصادی و طراحی با ذکر جزئیات مهم با هدف افزایش راندمان کارایی این طرح ها در کشور تبیین شده است.