سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی درساره – موج نیروایران
علی معانی – موج نیروایران
قاسم کرمی – موج نیروایران

چکیده:

با آزادسازی قیمت انرژی و افزایش اهمیت فروش انرژی برای شرکتهای متصدی توزیع، اجرای پروژههای اتوماسیون توزیع به منظور کاهش زمان بازیابی بارها، بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان، افزایش سطح رضایت مشترکین و کاهش انرژی توزیع نشده، برای این شرکتها اجتناب ناپذیر بوده وبیشتر از طرف این شرکتها پیگیری می شود . از طرفی با توجه به هزینههای اولیه بالای ادوات اتوماسیون نظیر پایانه – های راه دور، استفاده از این پایانه ها در تمامی پست های توزیع از نظر اقتصادی صحیح نبوده و ل ذا در روند طراحی سیستمهای اتوماسیون توزیع نیازمند بهرهگیری از الگوریتم -هایی هستیم که با حداقل تعداد پایانه و تعیین مکان بهینه برای نصب، سطح اتوماسیون مورد نیاز را به طور اقتصادی برآورده کند. در این مقاله روشی پیشنهاد میشود که با رعایت تمامی محدودیتهای فنی، اجرایی و اقتصادی، سود شرکت توزیع رابه عنوان تابع هدف قرار داده و تعداد و محل بهینه ی نصب پایانهها را برای رسیدن به بیشترین سود، به عنوان خروجی دراختیار قرار میدهد، هزینههای اولیه و بهرهبرداری پایانه ها وسودهای کمی حاصل از اتوماسیون در طول عمر پ روژه، همگی با استفاده از روابط اقتصاد مهندسی قابل مقایسه شده وتوابع اقتصادی هر انتخاب مورد بررسی قرار گرفته است . با اعمال الگوریتم ارائه شده به یک شبکه ی آزمون و آشکار -سازی نتایج، کارایی الگوریتم پیشنهادی به اثبات میرسد.