سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا صفائی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
فرزاد روحانی شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد میرطاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی

چکیده:

باتوجه به نقش فرسایشی آب درژئومرفولوژی و تغییرات شکل پوسته زمین و نیز اهمیت توسعه و مدیریت منابع آب مانند سدسازی آبخیزداری و کنترل سیلابدرهر پروژه ای نیاز مبرم به مطالعات هیدرولوژی به چشم می خورد روش SCS یا روش معروف به شماره منحنی یکی از روشهای مناسب و کاربردی جهت انجام مطالعات رواناب سطحی است دراین تحقیق جهت به کارگیری روش sCS درمطالعه وضعیت استراتژیک منابع آبی حوزه آبخیز آقاگل درشهرستان فریدن استان اصفهان با مساحت ۳۰۲۰ هکتار انتخاب گردید به منظور انجام تحقیق از نقشه های توپوگرافی ۱/۵۰۰۰۰ عکسهای هوایی اطلاعات باران سنجی فیزیوگرافی ژئومورفولوژی کاربری اراضی و نتایج بازدیدهای صحرایی استفاده شدها ست با توجه به اطلاعات موجود درمنطقه دبی ماکزیمم ویژه رواناب سطحی با روش SCS برآرود و هیدروگراف واحد سیل بدست امده است.