سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرزاد کوثری – دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
آزاده حجت – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اگرچه مطالعات ژئوفیزیک صحرایی مورد توجه اغلب متخصصین قرار دارند، بهمنظور توسعه کاربرد این روشها وهمچنین افزایش دقت تفسیر دادههای ژئوفیزیکی، انجام مطالعات آزمایشگاهی نیز ضروری میباشد. با انجام مطالعاتآزمایشگاهی میتوان علاوه بر فراهم آوردن دادههای کمکی برای تفسیر نتایج صحرایی، حساسیت خصوصیات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی مربوطه را به تغییرات زمانی احتمالی در شرایط زمین تعیین کرد. هدف از این تحقیق، انجام مطالعاتآزمایشگاهی بهمنظور بررسی تاثیر نوع سیال درون حفرهای بر مقاومتویژه نمونههای ماسه با دانهبندی مختلف میباشد. بدین منظور، ابتدا پنج نمونه آب با درصد نمک متفاوت در آزمایشگاه تهیه و مقادیر هدایتویژه نمونههای آب، اندازه-گیری شد. سپس، دو نمونه ماسه با دانهبندی مختلف تهیه شد. بدینترتیب، مقادیر مقاومتویژه در پنج سری آزمایش برروی هر یک از نمونههای ماسه و در حالت اشباع، اندازهگیری شد. نتایج حاصل از آزمایشها، کاهش مقاومتویژه نمونه- های مورد مطالعه را با افزایش درصد شوری آب درون حفرهای برای هر دو نمونه ماسه تایید کرد