سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهناز فتحی – مدرس مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب
سیروس مسیحا – استاد دانشگاه تبریز
جابر پناهنده – استاد دانشگاه تبریز

چکیده:

این تحقیق به منظور مضاعف سازی کروموزوم های لایه L3 رقم دیپلوئید (۲EBN) Solanum commersonii 2xو هیبرید تریپلوئید (۲EBN) 3X (S.acaule × S.phureja) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرارو چهار فاکتور( ژنوتیپ،جوانه ،غلظت کلشیسین ومدت زمان) انجام گرفت. ابتدا گیاهان با اندازه مناسب را به دست آورده، بعد از سر برداری جوانه اول و دوم و سوم، با غلظت های ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ درصد کلشیسین، به مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت تیمار شدند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ هیبرید تریپلوئید با ۳۹/۳۱ درصد، جوانه اول با ۴۱/۰۱ درصد ،کلشیسین در غلظت ۱/۵ درصد با ۳۵ درصد و مدت زمان ۴۸ ساعت با ۳۲/۵۰ درصد بهترین سطوح بوده اند.