سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی ملاحسینی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین پورعسکری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی

چکیده:

یکی از مهمترین قابلیت هایی که تولیدکنندگان باید در آن خبره شوند، توانایی شنیدن موثر صدا و خواسته مشتریان است. با تغییر جهت الگوهای خرید مصرفکنندگان به سمت تمایلات فزاینده به خرید محصولات دوستدار محیط زیست، فرصتهای جدیدی برای بازاریابی سبز و فروش محصولات زیستمحیطی ایجاد شده است که استفاده از این فرصتها مستلزم تحقیقات بیش از پیش در این زمینه میباشد. از این رو پژوهش حاضر تأثیر چندین متغیر زیستمحیطی را بر رفتار خرید سبز مصرف-کنندگان ایرانی، با هدف پی بردن به فاکتورهای مهم اثرگذار بر رفتار خرید سبز آنها و میزان پذیرش مفاهیم بازاریابی سبز و محصولات زیستمحیطی در جامعهی ایرانی به منظور پایهگذاری استراتژیهای تولید هدفمند و آینده نگر مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعهی آماریتحقیق، جوانان ایرانی میباشد و دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و از میان ۴۱۳ پاسخ دهنده جمع آوری شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و پاسخ به سؤالات تحقیق از آزمون رگرسیون چندگانهی مرحلهای استفاده شده است. نتایج اینآزمون نشان میدهد که نگرانی زیستمحیطی بهترین محرک رفتار خرید سبز جوانان ایرانی میباشد و درک اثر بخشی رفتارزیستمحیطی، خودشناسی در حفاظت زیستمحیطی، نگرش زیستمحیطی و اثر همسالان در رتبههای بعدی قرار دارند. در پایان ضمن بحث در باب نتایج، پیشنهاداتی برآمده از نتایج تحقیق ارائه شده است