سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی (علوم گیاهی) دانشگاه پیام نور مرکز اص
شکوفه انتشاری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
سیدماشااله حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی شهرستان اقلید

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سولفات پتاسیم و سولفات روی بر افزایش مقاومت به خشکی در ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴، آزمایشی درشرایط مزرعه در شهرستان بوانات در سال ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در۳ تکرار انجام شد. کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی ( شاهد و تنش در مرحله رویشی ) و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ( ۰، ۱۵۰ و ۳۰۰ ) کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف سولفات روی ( ۰، ۱۵ و۳۰ ) کیلوگرم در هکتار بود. در این آزمایش، غلظت کلروفیل، عملکرد دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه در شرایط مطلوب رطوبتی و شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان دهنده افزایش غلظت کلروفیل در شرایط تنش خشکی است، مصرف عناصر پتاسیم و روی نیز غلظت کلروفیل را افزایش داد و باعث افزایش مقاومت به خشکی شد. نتایج آزمایش نشان داد، بیشترین مقادیر عملکرد دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه در شرایط مطلوب رطوبتی و مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی حاصل شد. تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه گردید، در حالی که مصرف سوفات پتاسیم و سولفات روی، مقاومت گیاه ذرت را به کاهش این صفات در شرایط تنش خشکی افزایش داد. در شرایط تنش خشکی بیشترین میزان صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه، با مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی حاصل شد.