سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

المیرا ابوترابی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

خیاربا نام علمی Cucumis sativus به عنوان یکی ازسبزیجات مهم ازمحصولاتی است که درتمام طول سال درسطح مزارع و یا درگلخانه های مناطق مختلف ایران تولید و مصرف میگردد عملکرد این گیاه تحت تاثیر عوامل بیماریزا ازجمله نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne spp که به عنوان یکی ازمهمترین عوامل بیمارگر درکشور مطرح هستند کاهش یافته و باتوجه به میزان خسارت ناشی ازآنها زیان جبران ناپذیری به کشاورزوارد می سازد نیاز روزافزون به محصولات کشاورزی بشر را وادار کرده است تا جهت تولید و حفظ محصول ضمن افزایش سطح زیرکشت و به کارگیری تدابیر فنی لازم به مبارزه با عوامل بیمارگر بپردازد دراین خصوص یکی از روشهای کنترل موثرصرفنظر ازعوامل زیست محیطی مخرب آن کاربرد اصولی سموم شیمیایی است که ضمن کنترل عوامل بیماریزای گیاهی دربالا بردن میزان تولید محصول درنتیجه افزایش بهره وری دربخش کشاورزی نقش تاثیر گذاری دارد.