سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه حیدری – کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
محمود حق وردیان – کارشناس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

بهره برداری بیرویه از منابع جنگلی و تأمین مواد اولیه صنایع مختلف از جمله کاغذسازی سبب شده است جوامع مختلف، بخصوص جوامع صنعتی تدابیر جدیدی را برای تأمین مواد اولیه تولید کاغذ اتخاذ کنند. بازیافت کاغذ یکیاز این تدابیر است که توانسته تا حدود زیادی از فشارهای وارده به منابع جنگلی بکاهد. الیاف بازیافتی نقش بسیار مهمی به عنوان جایگزین خمیر دست اول در صنعت کاغذ دارد. بزرگترین کشورهای تولید کننده کاغذ که سه۰۸ درصد تولید کاغذ جهان با ۲۴۸ میلیون تن را دارا هستند مصعرف کننعده ۰۸ درصد از حجم کاغذ بازیافتی جهان میباشند. با توجه به نوع کاغذ بازیافتی، کاغذ بازیافتی قبع و سعا از مصعرف، رو هعای متنوعی از قبیلاستفاده از جعبهها با اندازه های متفاوت در مکانهای عمومی یا از طریق مراکز بازیافت، جهت جمع آوری استفاده میشود. بیشترین حم کاغذهای باطله مربوط به تشکلات عمعومی و خصوصی اسعت که توسط نیروی انسانی شهری قاب جمع آوری است