سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی (علوم گیاهی) دانشگاه پیام نور مرکز اص
شکوفه انتشاری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
سیدماشااله حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مجید شبان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

چکیده:

مطالعه مصرف بهینه سولفات پتاسیم و سولفات روی، در شرایط تنش خشکی می تواند به افزایش مقاومت در برابر تنش خشکی و جلوگیری از کاهش عملکرد دانه کمک کند. به این منظور آزمایشی درشرایط مزرعه بر روی ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ اجرا شد. این آزمایش در شهرستان بوانات در سال ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در۳ تکرار انجام شد. کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی ( شاهد و تنش در مرحله رویشی ) و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ( ۰، ۱۵۰ و ۳۰۰ )کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف سولفات روی ( ۰، ۱۵ و۳۰ ) کیلوگرم در هکتار بود. در این آزمایش صفات عملکرد دانه و وزن ۱۰۰ دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تنش خشکی به طور معنی داری موجب کاهش عملکرد دانه و وزن ۱۰۰ دانه شد، اما مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی مقاومت گیاه را به کاهش این صفات افزایش داد. در شرایط تنش خشکی بیشترین میزان عملکرد دانه با مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم در هکتا سولفات روی به دست آمد که عملکرد دانه را به میزان ۲۵/۴% نسبت به شاهد، افزایش داد