سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر حمیدی – شرکتملی پخشفرآورده های نفتی منطقه کرمان
مجید طهمورسی – عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ما
محمدمهدی قرائی – شرکتملی پخشفرآورده های نفتی منطقه کرمان
سیدرضا قرشی – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

چکیده:

در این مقاله با بررسی آمارهای ارائه شده توسط شرکتملی پخشفرآوده های نفتی منطقه کرمان در خصوصمقدار فرآورده های توزیع شده بنزین سوپر، بنزین معمولی و نفتگاز در بخشحمل و نقل قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها، اصلاح الگوی مصرفرا در نتیجه اجرای این طرح، مورد ارزیابی قرار داده است. از طرفی با توجه به سیاستهای دولتدر خصوصجایگزینیCNG گاز طبیعی فشرده) به جای بنزین موتور در بخشحمل و نقل، نحوه رشد جایگاههای CNG و میزان رشد مصرفگاز در بخشحمل و نقل به دلیل گاز سوز شدن خودروها و سهمیه بندی و بالا رفتن قیمتبنزین را مورد ارزیابی قرار داده است