سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پروانه غریبی – کارشناسمهندسی شیمی، مدیریتبهینه سازی انرژی در بخشحمل ونقل

چکیده:

بخش حمل و نقل به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سوخت در جهان می باشد و بررسی راهکارهایی در جهت کاهشمصرف سوخت در این بخشامری مهم تلقی می شود. در این میان استفاده ازحمل و نقل همگانی از عوامل موثر میباشد. با توجه به کاستیهایی که در کلیه بخشهای حمل و نقل از جمله سیاستگذاری، اجرا و حتی فرهنگسازی وجود دارد، این مقاله به منظور دستیابی به روشهایی برایافزایش سهم این شیوه حمل و نقل خصوصاً حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو) صورت گرفته است. در انتها با تاکید بر لزوم اجرای هر چه سریعتر قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت، پیشنهاداتیدر جهت دستیابی به سهم بالایی از حمل و نقل همگانی در شهرهای کشور ارائه شده است.