با اجرای تصفیه خانه های فاضلاب تهران، پساب خروجی با کیفیت مناسب و بهداشتی برای آبیاری زمین هایکـشاورزی و لجن تصفیه خانه بعنوان کودمورد استفاده قرار می گیرد. به همین منظور برای تصفیه خانه جنوبی کانال انتقـالی پـساب قبلا ساخته شده است.

با رعایتاستانداردهای زیست محیطی که در شرایطی که امکان استفاده از پساب تصفیه خانه برای آبیاری مـستقیم زمـین های کشاورزی نباشد، می توان با بررسی های کامل اقدام به تغذیه پساب به آبخوان های دشت نمود تابـدین وسـیله بـه توسعه کشاورزی منطقه کمک گردد.لجن باقیمانده پس ازخشک شدن و ذخیره سازی به منظور استفاده در امر کشاورزی و تقویت خاک بطور مـداوم توسـط کامیون ها به مناطق مورد نظر حمل خواهد گردید.

جنبه های مختلف برری اثرات زیست محیطی اجرای طرح مصالح و تکنیک های ساخت وساز

شبکه جمع آوری فاضلاب

اجرای لوله گذاری به روش تونل زنی سنتی یا روش نقبی: روش تونل زنی سنتی بـرای اجـرای خطـوط لولـه فاضـلاب تهـران از سـایر ۲۵۰ میلیمتر تا ۱۶۰۰ میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد. دراینروش میله های قـائم به فواصل حدود ۵ تا ۷ متر بر اسـاس ملاحظـات محلـی، بـین ۲ آدم رو متـوالی توسط مقنی حفاری شده سپس کـوره و میلـه چـاه هـا را بهـم متـصل نمـوده و مقطعحفاری تونل بهتناسب سـایز لولـه فاضـلابرو تعریـق و رگـلاژ مـی شـود.

در شرایطی که زمین حفاری از مقاومت و ایمنی کافی برخوردار نباشد بـا اسـتفاده از بلوک، چوب بست و کول اقدامات پیشگیرانه بعمـل آمـده و متناسـب بـا شـرایط تحت الارضی و مشخصات طرح بستر سازی انجام شده ولوله های فاضلابرو جهـت نصب به داخل کوره هدایت می شوند. از آنجایی که جنس لولـه فاضـلابرو تـاقطر ۴۰۰ میلیمتر پلی اتیلن است لوله ها قبل از انتقال به داخل کوره بـه هـم جـوش شده، لوله یکپارچه آماده شده جهت نصب حد فاصل ۲ آدم رو متـوالی بـه داخـل کوره انتقال و کشیده می شود. با توجه به خاصیت ویسکوالاستیـسیته لولـه هـای مزبور عملیات فوق برای لوله های تک جدارهلی اتیلن امکانپذیر است ولیکن برای لوله های دو جداره پس از انتقال تک شاخه ۶ یا ۱۲ متری لوله ها اتصال لولـه در داخل تونل و معمولا بجای جوش با استفاده از کوپلر و اورینگ و یا اتصالات جمع شونده انجام می پذیرد.