سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نعیمه اشکانی – کارشناس ارشد معماری عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما واحد ساری

چکیده:

مصالح هوشمند مصالحی هستند که سعی در تطابق با شرایط محیطی دارند و براثر تغییرات محیط واکنش نشان میدهند مهمترین کاربردهای مصالح هوشمنددر صنعت ساختمان درزمینه سنسورهای کنترل سلامت سازه و رفع ا رتعاشات ساختمانی سیستمهای نماسازی و طراحی داخلی هوشمند و … به منظور ایجاد آسایش ساکنین بنا می باشد با کمک مصالح هوشمند بناهای آینده بناهایی هستند که قادر خواهند بود رنگ اندازه و شکل خود را درتبادل با محیط پیرامون خویش تغییر دهند لذادراین مقاله براساس مطالعات کتابخانه ای سعی برمعرفی مصالح هوشمند عملکرد آنها و مزایای استفاده از آنها در بنا گردیده است.