سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی پوستین دوز – استادیارگروه معماری دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

ویژگیهای معمارانۀپدیده های طبیعی خلقت در قرآن مجید در قالب مصادیق مختلف مطرح شدهاند.علاوه بر ویژگیها، مبانی نظم دهنده یا معماری بخش به پدیده های طبیعی خلقت در قالب مفاهیممعمارانۀآنها مطرح شده اند.در مقالۀحاضر جنبه های مفهومی ومصداقی بنا یا کالبدونتیجۀآن یعنی فضاکه توسط پدیده های خلقت ایجاد شده است از قرآن مجیداستخراج شده وازدیدگاه تفاسیرمعتبر شیعهوسایرمنابع مرتبط توضیح داده شده اند.دو نکتۀدیگری که مورد توجه قرار گرفته اندعبارتند از:-۱ هدف الهی ازآفرینش مصادیق ومفاهیم معمارانۀپدیده های طبیعی خلقت چیست؟ که در این رابطهدوهدف ابتدایی و نهایی الهی توضیح داده شده اند. ۲ – اثرو نتیجه یا فایدهنظم(یا معماری) پدیده هایمذکورچیست؟.در پایان یاد داشتها ومنابع ذکر شده اند.