مقاله مشکلات پرستاران به دنبال درگیری با مددجویان و شکایت آنها به مراجع قضایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۱۳ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: مشکلات پرستاران به دنبال درگیری با مددجویان و شکایت آنها به مراجع قضایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله شکایت
مقاله مشکلات کاری
مقاله تجربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آشیانی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی راد مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حرفه پرستاری یکی از مشاغل آسیب پذیر بهداشتی- درمانی است و پرستاران در معرض شکایت مددجویان به مراجع قانونی قرار دارند. این مطالعه با هدف تعیین تجارب آن ها نسبت به این شکایات و اثر این شکایات بر روی کارکرد آن ها انجام شد.
روش ها: این مطالعه یک پژوهش کیفی به روش پدیدارشناسی بود. پرستارانی که تجربه درگیری با مشکلات ناشی از شکایت مددجویان به مراجع قانونی را داشتند، وارد مطالعه شدند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی ادامه یافت. مصاحبه ها به صورت ساختار نیافته انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل کلایزی انجام گرفت. در پایان تم های اصلی از مصاحبه های انجام شده، استخراج گردید.
نتایج: در این مطالعه با ۸ پرستار که تجربه درگیری با شکایت مددجویان را داشتند مصاحبه شد. دامنه سنی شرکت کننده ها بین ۴۴-۲۹ سال و سابقه کاری آن ها ۲۲-۳ سال بود. پس از بررسی مصاحبه ها و استخراج کدهای اولیه، ۳ کد ثانویه دل زدگی از کار، وسواس در کار و از کار افتادگی به دست آمد. کدهای ثانویه در نهایت یک تم اصلی بازگشت اکراه آمیز به کار و زندگی را تشکیل دادند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده تجربه درگیری با شکایت مددجویان به مراجع قانونی، تجربه ای دردناک و ناتوان کننده برای پرستاران است که بر روی کار بالینی آن ها اثر منفی می گذارد. به همین دلیل توصیه می شود که برای پیشگیری از این گونه مشکلات کاری، عوامل زمینه ساز این مشکلات و راه های پیشگیری از وقوع آن ها به دانشجویان پرستاری و پرستاران بالینی آموزش داده شود.