سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

کاشان از جمله شهرهایی است که از یک طرف به علت روند صعودی رشد جمعیت و مالکیت خودرو و از طرف دیگر وجود معابر تنگ و پی چ در پیچ در بافت قدیمی و مرکزی آن با مشکلات عدیده ای در ترافیک و حمل و نقل روب ه رو اس ت. در این خصوص، مطالعاتی تحت عنوان برای شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ « دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور » ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهرها توسط هزار نفر تعریف شده است. در همین راستا مطالع های با عنوان مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک برای کاشان انجام شد و طرح مطالعات ساماندهی ترافیکی کاشان ارائه گردید. در این مقاله به بررسی ریش ههای مشکلات و چال شهای فراروی ترافیک کاشان پرداخته شده است و به منظور کاهش معضلات ترافیکی هسته مرکزی شهر، ترکیبی از را هح لهای مدیریتی و ک مهزینه که در کوتاه مدت و با هزین ههای کم قابل اجرا باشد ارائه شده است. همچنین به بررسی کارهای انجام شده نیزپرداخته شده است. در نهایت برلزوم ایجاد مدیریت واحد بر مسایل حمل و نقل و ترافیک برای هماهنگی مسایل متعدد این شهر احساس تاکید می شود.