سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید رحمان ترابی – دانشیار دانشکده معدن،نفت و ژئو فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

درکارگاه های استخراج زغال سنگ به روش جبهه کاربلند مکانیزه درشرایطی که سنگ سقف یکپارچه و متراکم بوده و با جابجایی ردیف نگهدارنده های قدرتی براحتی ریزش نمی کند با توجه به سرعت حرکت سینه کارزغال ایجاد شدن سقف وسیع و معلق می تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد گاهی شرایط توده سنگ سقف و مشخصات مکانیک سنگی آنچنان است که با پیشروی سینه کار درسیکلهای متعدد و عدم تخریب سقف وسعت فضای خالی ایجاد شده ناشی ازاستخراج زغال و پیشروی سینه کار به حد نگران کننده می رسد گاهی حتی چندصدمتر درچند صدمتر تخریب ناگهانی و دروسعت زیاد سقف دراین شرایط می تواند موجب پدیده هایی نظیر موج هوای ناگهانی یا Wind Blast خروج گازهای زغال تجمع یافته درمنطقه استخراج شده درشرایط گازخیز بودن زغال و افزایش احتمال انفجار گاز ودرموارد نادرصدمه به نگهدارنده های قدرتی می گردد از آنجا که کانسارهای زغال کشور استرالیا با کمربالای کنگلومرا مستعد این پدیده می باشند و نویسنده درسه معدن با شرایط فوق به انجام تحقیق مشغول و از نزدیک شاهد مشکلات مربوطه بوده است معادن زغال این کشور به عنوان بررسی موردی دراین مطالعه مطرح گردیده است