سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر لطفی – عضو هیئت علمی گروه گیاهان دارویی
پریسا محمدی – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

اولویت بخشی به توسعه پایدار به عنوان یکی از اصول اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است با توجه به براوردهایی که صورت گرفته است به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشور ایران و به ویژه کم آبی و خشکسالی های متعدد در سالیان اخیر دستیابی به این توسعه نمی تواند فقط برتوسعه بخش کشاوریز به ویژه درروستاهای ایران بنانهاده شود برای ساماندهی پژوهشهای اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه کشاورزی درحال حاضر بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده کشاورزی پایدا ر درآینده نیز لازم است با توجه به ضرورت تحول دراقتصاد سنتی و کلاسیک جامعه طرحهای مقطعی و راه کارهای صنعتی درایجاد اشتغال و تولید موثر وکارساز نیست بنابران تهیه برنامه پژوهشهای اقتصادی صرفا برمبنای شرایط کنونی حاکم برنظام های کشاورزی به منزله نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه تقاضای آینده به انرژی های جایگزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی اجتماعی اینده است