مقاله مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامت روان مادران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامت روان مادران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار
مقاله سلامت روان
مقاله کودک
مقاله مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی ویسی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشکلات رفتاری کودک بازتابی از مشکلات روانی والدین به ویژه مادر می باشد و بیماری روانی یکی از والدین احتمال ابتلا کودک به بیماری های روانی را افزایش می دهد. با توجه به رابطه منفی بین بیماری والدین و کودک، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مشکلات رفتاری کودکان و سلامت روان مادران انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی روی تعداد ۸۰ نفر از مادران دارای کودک با مشکلات رفتاری مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بخش روان پزشکی بیمارستان گلستان شهر اهواز که به روش آسان و پی درپی بر اساس مراجعه انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار تحقیق، پرسش نامه سلامت روان (SCL90-R) و پرسش نامه مشکلات رفتاری کودکان (child behavioral check list) بود. داده های حاصل با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین مشکلات رفتاری کل، علائم رفتاری برونی سازی و علائم رفتاری درونی سازی کودکان با همه خرده مقیاس های سلامت روان مادران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. علائم رفتاری درونی سازی کودکان با حساسیت بین فردی رابطه معناداری نشان نداد.
نتیجه گیری: با توجه به وجود همبستگی بالا بین مشکلات رفتاری کودکان و اختلال روانی مادران، لازم است در راستای کاهش آثار مشکلات روانی مادران بر کودکانشان تدابیری اندیشید.