مقاله مشکلات اجتماعی تحصیلی دانشجویان دختر (۲۹-۱۸ ساله) ساکن خوابگاه دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۲ از دید خود دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: مشکلات اجتماعی تحصیلی دانشجویان دختر (۲۹-۱۸ ساله) ساکن خوابگاه دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۲ از دید خود دانشجویان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران
مقاله خوابگاه
مقاله مشکلات اجتماعی
مقاله مشکلات تحصیلی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زائر لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناخت هرچه بیشتر و بهتر موانع و مشکلات اجتماعی تحصیلی دختران دانشجو در خوابگاه دانشگاه های منطقه ۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی، صورت گرفته است. در این پژوهش، مشکلات اجتماعی تحصیلی دانشجویان، باتوجه به متغیرهای سن، معدل واحدهای گذرانده شده، مشروط شدن، تعداد ترم های استفاده در خوابگاه، شهر محل خوابگاه، رشته تحصیلی، شهر محل سکونت والدین، و تراکم افراد در اتاق های خوابگاه بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر مجرد مقیم در خوابگاه دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۲ است که در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ مشغول به تحصیل بوده اند و مجموعا ۵۲۸۵ نفر هستند. تعداد ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است که به شیوه پیمایشی اجرا شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه، جمع آوری شد. سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و بهره گیری از جداول دوبعدی و نمودارها، آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون۳، آزمون تفاوت میانگین ها۴، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون های پسین یا تعقیبی۵، و «شف»۶ تاثیر متغیرها در مشکلات اجتماعی تحصیلی دانشجویان بررسی شد. پس از بررسی، این نتایج به دست آمد:
بین معدل واحدهای گذرانده شده، مشروط شدن، شهر محل خوابگاه، شهر محل سکونت والدین، و تراکم افراد در اتاق های خوابگاه با مشکلات اجتماعی تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار در سطح اطمینان ۹۵% وجود دارد.