سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود محمدی – مدرس
سیدمحمود حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
حسین شعبانعلیفمی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

یادگیری الکترونیکی که با ویژگیهای یادگیری در هرز مان درهرمکان یادگیری مبتنی بر نیاز و نیز ایجاد امکان یادگیری مستقل و مبتنی بر علایق و استعداد های شخصی شناخته شده است توجه بسیاری از موسسات آموزشی را در سراسر جهان به خود جلب نموده است این تحقیق به بررسی موانع و مشوقهای کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزشهای علمی – کاربردی کشاورزی در ایران می پردازد تا با شناخت این موانع و مشوق ها راهکارهایمناسب جهت توسعه یادگیری الکترونیکی درآموزشهای علمی – کاربردی کشاورزی فراهم شود به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق ۶۰۳ نفر از آموزشگران دوره های عالی علمی کاربردی کشاورزی کشور می باشند که ۱۷۵ نفر از آنان به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در مورد موانع کاربردی یادگیری الکترونیکی درآموزش های علمی کاربردی هفت عامل استخراج گردید که به ترتیب عبارتنداز: موانع مهارتی موانع روانشناختی مانع دسترسی مانع تناسب روش و محتوی موانع تشویقی اعتباری، موانع سازمانی – قانونی و موانع فرهنگ – اجتماعی.