* گردآوری و منابع یافتن مسأله تحقیق همان طور که در طرح تحقیق بیان شد، برای گردآوری اطلاعات باید یک برنامه و هدف معین داشت و از تجربیات شخصی و نتایج تحقیقات و آینده نگری دیگران و منابع شخصی و اطلاع رسانی و نظریهها و مطالعات مختلف بهره جست. منابع بازنگری سوابق پژوهشی به این شرح است:

*برگه کتابهای کتابخانه ها بخصوص کتابخانه های تخصصی که مشخصات آن و روش استفاده از آن در فصل آشنایی با کتابخانه ها و روش استفاده از آن توضیح داده شد .

*راهنماها و بروشورهای سازمانهای انتشاراتی و سیستمهای اطلاع رسانی و داده پردازی ملی و جهانی

*دستگاه رایانه و سفارش کار رایانهای که فهرست موضوعی تمام تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع مورد نظر را ملی و بینالمللی به نظر می رساند

*کتابهای آمار مراکز آماری و آمارهای سالیانه  یونسکو و سازمانهای بین المللی

*فرهنگها و دایرهالمعارفهای تخصصی، فهرستها و کتابشناسیها و نمایه های کتابها و مطبوعات که مشخصات برخی از مهمترین آنها در فصلی مستقل، آورده شد. در علوم اجتماعی برای بررسی و اندازه گیری جنبههای مادی مسائل اجتماعی، از روشهای علمی پژوهش مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و منابع مکتوب،

و در پاره ای از موارد گاه از روشهای معمول که غالباً مبتنی بر تجارب شخصی و احیاناً سطحی است استفاده میشود. در روش شناسی و فنون تحقیق، (قواعد راه بردن درست فکر) مطالبی مشترک بین علوم انسانی و علوم تجربی وجود دارد از آنجمله می توان به موضوعاتی در زمینه چگونگی انتشار و نحوه  دستیابی به نتایج و یافتههای علمی پژوهشگر و دیگر محققین و دانشمندان اشاره کرد.