سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا پور صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد (مهندسی عمران-آب)، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – استادیار مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچ
صابر تارم – دانشجوی کارشناسی ارشد (مهندسی عمران-آب)، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سیلاب دشت ها و مناطق مجاور رودخانه ها که به دلیل شرایط خاص خویش فضاهایی مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع سیلاب قرار دارند. از اینرو در این مناطق تعیین میزان پیشروی سیلاب و ارتفاع آن نسبت به رقوم سطح زمین و نیز تعیین خصوصیات هیدرولیکی سیلاب در دوره بازگشت های مختلف که تحت عنوان پهنه بندی سیلاب صورت می گیرد، حائز اهمیت فراوان خواهد بود. در این تحقیق به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر، برای استخراج اطلاعات مقاطع عرضی از روی نقشه های توپوگرافی برای مدل هیدرولیکی ،HEC RAS ، الحاقیه ای بنام HEC-Geo RAS در محیط Arc Map تهیه شده است که بواسطه آن اطلاعات مذکور از مدل رقومی زمین استخراج می گردند. پس از استخراج اطلاعات مقاطع عرضی، مدل سازی هیدرولیکی یرای دوره بازگشت های ۲۵ سال، ۱۰۰ سال و ۲۰۰ سال انجام و نتایج آن در زمان های مختلف به محیط Arc Map ارسال و نقشه های پهنه بندی سیلاب برای دوره بازگشت های مختلف تهیه می گردد. در این تحقیق مراحل فوق در مورد بازه ای از رودخانه فاروب در استان خراسان انجام گرفته و نهایتاً پهنه سیلاب در زمان های مختلف تعیین شده است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در مدیریت سیلاب و طراحی سیستم های هشدار سیل در محدوده های روستایی مجاور رودخانه مورد استفاده قرار گیرد.