سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی موسوی زاد – دانشکده مهندسی مواد، سمنان ، ایران
رسول امینی – دانشکده مهندسی وعلم مواد ، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز ، ایران
حسن عبدالله پور – دانشکده مهندسی مواد، سمنان ، ایران
محمد غفاری – دانشکده مهندسی وعلم مواد ، دانشگاه بیلکنت ، آنکارا ،ترکیه

چکیده:

در این پژوهش از پودرهای عنصری با خلوص بالا برای تولید نانوبلورهای آلیاژ حافظه دارCu-Al-Mnتوسط روش آسیاکاری استفاده شدو به طورمتناوب ازپودرهای آسیا شده در زمان های مختلف نمونه برداری انجام شد. جهت بررسی میزان آلودگی احتمالی واردشده به پودرهایآسیا شده دراثرسایش بین گلوله ها و بدنه محفظه آسیاب آنالیزفلورسانس اشعه ایکسXRF) انجام شد. همچنین نوع ساختارهای ایجاد شده درزمان های مختلف توسط آنالیز پراش پرتو ایکسXRD) بررسی شد. بررسی های مورفولوژیکی و ریزساختاری پودرهای سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)همچنین میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM) انجام شد. نتایج نشان دهنده تشکیل فاز آمورف درزمانهای بالای آسیابکاری و همچنین تشکیل فاز مارتنزیت ناشی ازتنش به علت ضربات شدید ناشی از فرایند آسیا کاری می باشد. بر اساس مشاهداتSEM اندازه ذرات با افزایش زمان آسیا کاری ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است. وجود فازهای نانو بلور و آمورف در پودر آسیا شده توسط نتایجTEM تاییدشد