سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام شادمانی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
سید محمد روضاتی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مطالعه فیلم های نازک اکسید قلع خالص و آلاییده شد ( Zn:SnO2 بر سطح زیرلایه های شیشه ای و در دمای ۴۵۰°C به روش اسپری پایرولیزز تهیه می شوند. اکسید قلع دوآ یه SnCl2.2H2O و استات روی ( Zn(CH3COO)2.2H2O) به ترتیب به عنوان منبع اصلی قلع Sn روی Zn مورد استفاده قرار می گیرند. غلظت آلایش Zn از ۰تا wt% 25 متغییر است. تغییرات خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری فیلم ها مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج XRD نشان می دهد که فیلم های خالص SnO2 ساختار کریستالی با جهت ترجیهی ۲۱۱ دارند که با افزایش غلظت Zn جهت ترجیهی از ۲۱۱ به ۱۰۱ تغییر می کند و بطور هم زمان کیفیت کریستالی کم می گردد. اندازه گیری های طیف عبوری نشان می دهد که فیلم ها در ناحیه قابل رویت بطور کامل شفاف هستند. فیلم های SnO2 دارای بند گافی در حدود eV 3/95 که با افزلیش غلظت آلایش این مقدار به eV3/7 کاهش می یابد.