سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید غفار هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
بیت اله اقبالی – دانشیار مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در مقاله حاضر، ویژگی های ریز ساختاری آلیاژ Cu-30Zn فرآوری شده با نورد تجمعی با آنالیز پروفایل خطی اشعه ایکس در حضور کرنش مورد مطالعه قرار گرفت. که نتایج حاصله به صورت دانسیته و ارایش نابجایی بیان می گردد. با استفاده از فاکتورهای کنتز است نابجایی ها ، مشخصه نابجایی ها تعیین شد. با تعیین نوع نابجایی ها و بردار برگرز در کریستال ، متوسط فاکتورهای کنتر است برای انعکاس های مختلف بدست آمد. همچنین با استفاده از متوسط فاکتورهای کنتر است نابجایی ها و روش های ویلیامسون-هال و وارن- آورباخ اصلاح شده، پارامترهای اندازه ، شعاع موثر و دانسیته نابجایی ها تعیین شد. با فرض توزیع لگاریتمی نرمال اندازه دانه، میانگین و واریانس توزیع اندازه دانه حاصل شد. دیده می شود که متناوبا اندازه دانه کاهش می یابد، د رحالی که دانسیته نابجایی تا سیکل دوم افزایش می یابد و بعد از آن کاهش می یابد. این نشانگز آن است که در حین فرآیند نورد تجمعی بعد از سیکل دوم فرایند بازیابی دینامیکی رخ می دهد.