سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کر
شهریار شرفی – دانشیار بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژهای آهن-کبالت دارای خواص مغناطیسی منحصر به فردی میباشندکه در بین تمام این آلیاژها،آلیاژ Fe65-Co35 دارای بالاترین مددار مغناطش اشباع میباشد. از طرفی اضافه کردن سیلیسیم به آهن میتواند سبب کاهش در ناهمسانگردی مغناطیسی و همچنین افزایش در مداومت الکتریکی شود.دراین پژوهش به منظور استفاده همزمانازمزایایکبالتوسیلیسیم در کنار آهن،اثر افزودن ۰۱ و ۰۱ درصد اتمی سیلیسیم بر خواص ریزساختاری و مغناطیسی آلیاژ Fe65-Co35 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مخلوط پودرهای اولیهبا ترکیب مشخص در یک آسیای سیارهای با سرعت ۳۵۰ دور بر دقیده و در زمانهای مختلفتحت عملیات آسیاکاری قرار گرفتند. نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۵:۱ انتخاب شد و برای جلوگیری از اکسیداسیون پودرها محفظه آسیا تحت اتمسفر آرگون قرار گرفت. خواص ریزساختاری پودرهای حاصل توسط آنالیز پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی و خواص مغناطیسی توسط آزمایش مغناطیسسنج ارتعاشی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که در اثر حضور سیلیسیم، اندازه ذرات نهایی کوچکتر شده و همچنین با اضافه شدن سیلیسیم،پارامتر شبکه و نیروی پسماندزدا با نرخ بیشترینسبت به آلیاژ Fe65-Co35 کاهش مییابد.