سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا جلیلی قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ابراهیم جباری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سرریزهای جانبی ازجمله سازها های هیدرولیکی هستندکه می توانند به منظور کنترل و تقسیم دبی درجریانهای سیلابی و با سرعت بالا به کار گرفته شوند جریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی نوعی ازجریان متغیر مکانی درحالت کاهش دبی می باشند مطالعات انجام شده درجریانهای فوق بحرانی محدود به تعیین دبی بوده و کمتر به مشخصات پروفیل جریان درطول سرریز پرداخته شده است درمقاله حاضر مشخصات پروفیل جریان فوق بحرانی درطول سرریز جانبی مورد مطالعه قرارگرفته است دراین مطالعه با انجام تحلیل ابعادی و با استفاده از داده های آزمایشگاهی موجود پروفیل جریان بصورت نمودارهایی پیشنهاد شده و یک رابطه درجه دوم برای تغییرات عمق جریان درطول سرریز ارایه شده است رابطه پیشنهاد شده تابعی از مشخصات هندسی سرریز و مشخصات هیدرولیکی جریان درکانال اصلی می باشد با استفاده از رابطه ارایه شده م یتوان میزان عمق جریان درانتهای سرریز و به کمک آن دبی پایین دست سرریز که مورد نیاز طراحان می باشد را برآورد کرد.