سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا میرک – فارغ التحصیل دکترای مهندسی مواد ، دانشگاه علم و صنعت ایران
کامرون دیویدسون – CAST CRC, CSIRO Materials Science and Engineering, P.O. Box 883, Kenmore QLD 4069, Australia
جان تیلور – CAST CRC, School of Mechanical and Mining Engineering, The university of Queensland, Brisbane QLD 4072, Australia

چکیده:

بررسی رفتار اکسایش مذاب منیزیم در مجاورت اتمسفرهای مختلف توسط تشکیل فیلم سطحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این پژوهش مشخصات فیلم سطحی تشکیل شده بر روی سطح مذاب منیزیم خالص تحت اتمسفرهای آرگون خالص، هوای خشک و گازهای شامل فلوئور (SF6 و HFC-R134a) هنگام انجماد مذاب (مراحل اولیه اکسایش) توسط تکنیک تزریق گاز به شکل حباب به داخل مذاب در یک قالب فلزی ، بررسی گردید. توسط تکنیک های SEM و EDX و آنالیز XRD، مورفولوژی ، ضخامت و ترکیب شیمیایی فیلم سطحی تحت مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تمام حالت ها به جز آرگون ، فیلم سطحی یکنواخت و بدون جوانه اکسیدی تشکیل گردید. فیلم سطحی نازک، پیوسته و یکنواختی در مجاورت اتمسفر شامل فلوئور تشکیل گردید و فازهای فلوراید منیزیم و مقدار کمی اکسید منیزیم در فیلم شناخته شد. همچنین نسبت پایین O/F نشان دهنده مصرف تمام فلوئور قابل دسترس است. د رمجاورت هوای خشک ، فیلمضخیم ، چین خورده و غیر یکنواختی تشکیل گردید و فاز غالب اکسید منیزیم شناخته شد.