مقاله مشخصات فردی، سابقه فامیلی و گروه خونی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر سبزوار سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۸۲ تا ۵۸۹ منتشر شده است.
نام: مشخصات فردی، سابقه فامیلی و گروه خونی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر سبزوار سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله سابقه فامیلی
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده رویا
جناب آقای / سرکار خانم: قارداشی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تبری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی نژاد طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: عالمی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در دنیاست. میزان بروز و مرگ و میر این بیماری در جوامع مختلف متفاوت است .عواملی مانند سن،جنس،نژاد،،طبقه اجتماعی-اقتصادی،وضعیت تاهل، موقعیت جغرافیایی و سبک زندگی در این گوناگونی موثرند. بنابراین بسیار مهم است که درک بهتری از عوامل زمینه ساز و تشدید کننده بروز بیماری داشته باشیم. با این هدف مطالعه حاضر جهت بررسی مشخصات فردی،سابقه فامیلی و گروه خونی زنان مبتلا به سرطان پستان شهرستان سبزوار انجام گردیده است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی ۲۱۸ زن بالای ۲۰ سال مبتلا به سرطان پستان از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۹ با روش سرشماری توسط رابطین بهداشتی در شهرستان سبزوار شناسایی شدند .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای بوده که روایی وپایایی آن از طریق روایی صوری و محتوا و پایایی آن با آزمون مجدد، بررسی و سپس با روش مصاحبه تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با نرم افزار spss مورد بررسی و از آمار توصیفی جهت محاسبه شاخص ها و تهیه جداول فراوانی و نمودارها استفاده شد.
یافته ها: از مجموع ۲۱۸ نفر،۱۲۵ نفر (۵۷٫۳ درصد) در قید حیات بودند. میانگین سنی کل افراد تحت مطالعه ۵۲٫۸۵ با انحراف معیار ۱۲٫۸۷ که حداکثر سن ۸۶ و حداقل ۲۶ سال بود ه است. از میان ۱۲۴ نفر از افراد زنده، ۲۱ درصد سابقه سرطان پستان در فامیل را ذکر کردند که در صورت ابتلا فامیل درجه یک به سرطان پستان، شانس ابتلا به سرطان بیش از سایر موارد (۴۶٫۱ درصد) می باشد . بیشترین فراوانی گروه خونی در بین واحدهای پژوهش،گروه خونی O (37.6 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه خونی AB+ (37.6) بود.
نتیجه گیری: سابقه فامیلی مثبت و گروه خونی O به عنوان ریسک فاکتور جهت ابتلا زنان به سرطان پستان در شهرستان سبزوار مطرح است. سن بروز پایین تر از سن جهانی است بنابراین باید این موارد در بر نامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد.