سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم خادمی بوری آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

سازند زیور دشت مغان در شمالغرب ایران حاوی چوبهای سیلیسی شده در توالی دلتایی تحت کنترل رودخانه خود می باشد. این توالی دارای جورشدگی بد، بلوغ کانی شناسی و بافتی پائین بوده و ساختهای ن اشی از رسوبگذاری سریع در حجم آب را نشان می دهند (رسوبات توربیدایتی). کانی شناسی و نحوه حفظ شدگی چوبهای فسیل بر اساس مطالعات پتروگرافی صورت گرفته است. چوبهای سیلیسی شده بیشتر توسط کوارتز جانشین شده اند. بعضی چوبها که آثار ذغال در آنها دیده می شود حفظ شدگی کمتری دارند و تجزیه شدگی مواد آلی بیشتری متحمل شده اند. وجود ذغال به همراه چوبهای سیلیسی شده نشان می دهد که این دو فرآیند در ارتباط با هم هستند و سیلیسی شدن چوبها در مراحل مختلفی از تجزیه شدگی بافت چوب انجام می گیرد. این مطالعه به بررسی مکانیسم سیلیسی شدن چوبهای فسیل و منشا سیالات کانی ساز می پردازد. منشا سیلیس برای مراحل اولیه کانی سازی چوب از هوازدگی کانیهای ناپایدار بویژه فلدسپاتها در نظر گرفته شده است.